Etusivu Liikunnan hankemaailma Mistä rahoitusta hankkeelle?

Mistä rahoitusta hankkeelle?

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM)

OKM myöntää avustusmäärärahoja järjestöille, seuroille, kunnille ja muille julkisille toimijoille erilaisiin liikunnan hankkeisiin aina lasten ja nuorten liikunnan kehittämisestä aikuisväestön terveysliikuntaan ja seuratoiminnan kehittämiseen. Osa avustuksista on haettavissa suoraan ministeriöltä ja osa haetaan muualta, kuten Aluehallintovirastoilta (AVI). Opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksista löydät lisätietoa OKM:n verkkosivuilta.

Kannattaa tutustua myös Euroopan unionin yhteisiin avustusmomentteihin.
 

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

STM myöntää harkinnanvaraisesta terveyden edistämisen määrärahasta vuosittain tukea terveyden edistämisen kokeilu- ja kehittämishankkeisiin sekä terveyden edistämistä tukeviin tutkimushankkeisiin ja ohjelmiin. Avustusta myönnetään pääsääntöisesti yhdestä kolmeen vuotta kestäviin hankkeisiin, joiden toteuttajina voivat olla niin järjestöt säätiöt, kunnat kuin myös muut toimijat. STM:n terveyden edistämisen määrärahasta löydät lisätietoa ministeriön verkkosivuilta.

Myös muilta ministeriöiltä on mahdollista saada avustuksia liikuntaan liittyviin hankkeisiin toimialakohtaisesti, joten kannattaa tutustua myös niihin.
 

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)

STEA:n avustuksilla rahoitetaan sosiaali- ja terveysjärjestöjen yleishyödyllistä, terveyttä ja hyvinvointia edistävää toimintaa. Päämääränä on, että Suomessa tehdään maailman parasta kansalaisjärjestötoimintaa, joka edistää kestävää hyvinvointia. STEAn toimintaa ohjaavat valtionavustuslaki, strategia ja vuosittaiset painotukset. Lue lisää STEA:n sivuilta.
 

Aluehallintovirastot (AVI)

Aluehallintovirastojen liikuntatoimien tavoitteena on edistää alueellisesti väestön liikunnallista elämäntapaa, hyvinvointia, terveyttä sekä työ- ja toimintakykyä elämänkaaren eri vaiheissa. Liikunnan asemaa vahvistetaan kunnallisena peruspalveluna ja arkiliikunnan olosuhteita parannetaan yhteistyössä kuntien eri hallinnonalojen kanssa. Lue lisää AVI:en toiminnasta.
 

Erasmus+

Erasmus+ on Euroopan unionin -ohjelma, joka tarjoaa nuorille, opiskelijoille ja aikuisille mahdollisuuksia kouluttautumiseen, opiskeluun tai harjoitteluun ulkomailla. Lisäksi ohjelma tarjoaa oppilaitoksille ja organisaatioille mahdollisuuden tehdä yhteistyötä kansainvälisten kumppaniensa kanssa. Erasmus+ Sport rahoittaa hankkeita eurooppalaisen liikunta- ja urheilupolitiikan vahvistamiseksi ruohonjuuritasolla. Hankkeen tavoitteina voi olla esimerkiksi vapaaehtoistoiminnan kehittäminen ja edistäminen, terveysliikunnan lisääminen, osallisuuden sekä hyvien kokemusten ja menetelmien jakaminen. Lisätietoja Opetushallituksen sivuilta.
 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristö- (ELY) keskukset

ELY-keskukset sekä suuralueet myöntävät Euroopan unionin rakennerahastoista tukea monipuoliseen kehittämistyöhön. Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ohjelmilla pyritään parantamaan työllisyyttä sekä lisäämään alueiden kilpailukykyä ja elinvoimaisuutta. EAKR:sta tuetaan esimerkiksi työllisyyttä edistävien toimintaympäristöjen ja palvelujen kehittämistä. Tähän voisivat kuulua esimerkiksi erilaiset liikuntaan liittyvät työllisyyshankkeet.

Leader -toimintaryhmiä on Suomessa yhteensä 54 ja niiden tehtävänä on kannustaa maaseudun asukkaita kehittämään omaa seutuaan, lisäämään seudun viihtyisyyttä ja synnyttämään uusia työpaikkoja. Kehitystyötä varten toimintaryhmät rahoittavat muun muassa yleishyödyllisiä hankkeita.

Lisää tietoa ELY-keskusten ja suuralueiden rahoitusmahdollisuuksista löydät aluekohtaisilta verkkosivuilta. Rahoitukseen on jatkuva haku. Leader-toimintaryhmien mahdollisuuksista löydät lisätietoa Leader -toimintaryhmien sivuilta.

Rakennerahastot

Suomi saa EU:lta tukea kahdesta rakennerahastosta: Euroopan aluekehitysrahastosta ja Euroopan sosiaalirahastosta.

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) tavoite on parantaa työllisyyttä sekä lisätä alueiden kilpailukykyä ja elinvoimaisuutta. Ohjelmien avulla työllisyyttä pyritään parantamaan erityisesti maamme heikommin työllistyvillä alueilla.

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tavoite on tukea työllisyyttä ja työllistymisedellytyksiä osaamista ja palvelurakenteita kehittämällä. Euroopan sosiaalirahaston tuella voidaan edistää tasa-arvoa, ehkäistä syrjäytymistä, kehittää osaamista, työoloja ja henkilöstön hyvinvointia tai kehittää järjestelmiä, jotka helpottavat työmarkkinoiden toimintaa sekä aktivoivat ihmisiä osallistumaan ja tekemään työtä.

EAKR ja ESR hankkeet voivat liittyä myös liikuntaan, terveyteen ja hyvinvointiin. Rakennerahastojen uusi kausi on vuosille 2021-2027.

Rakennerahastot.fi on verkkopalvelu Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoituksen hakijoille, viranomaisille ja kaikille EU-rahoituksesta kiinnostuneille. Lue lisää rakennerahastot.fi -sivustolta.