Etusivu Hyvät käytännöt Icehearts toimintamalli

Icehearts toimintamalli

Sisällysluettelo

Tiivistelmä

Icehearts on varhaisen puuttumisen toimintamalli lapsen hyväksi sekä sosiaalityön, koulun ja vapaa-ajan tueksi. Icehearts on toimintamalli, jonka työväline on joukkueurheilu. Jokainen joukkue on 12 vuotta kestävä yhteinen matka – lapsuudesta aikuisuuden kynnykselle.

Icehearts-toimintamalli tarjoaa pitkäkestoista ja sitoutunutta kasvun tukea haavoittuvassa asemassa oleville lapsille, nuorille ja perheille. Joukkueet kootaan moniammatillisesti yhteistyössä muun muassa varhaiskasvatuksen, sosiaalihuollon ja koulun kanssa lasten ollessa 6-vuotiaita. Yhtä joukkuetta luotsaa sitoutunut, koulutettu kasvattaja, jonka keskeisenä tehtävänä on työskennellä lasten paremman arjen puolesta ja luoda heille toivoa tulevaisuuteen. Tavoitteena on, että pitkäkestoisen ja kokonaisvaltaisen Icehearts toiminnan ja yhdessä kokemisen ja oppimisen kautta lapsista kasvaa vastuuntuntoisia, hyvinvointia ympärilleen tuottavia nuoria aikuisia. Icehearts kasvattaja työskentelee tiiviissä yhteistyössä koulun, sosiaalihuollon ja perheiden verkostojen kanssa. Liikunnan rooli toiminnassa on koolle kutsuva ja väline sosiaaliseen ja kasvatukselliseen työhön. Joukkue muodastaa turvallisen ja pysyvän kasvuyhteisön ryhmän lapsille.

Tervetuloa tutustumaan tarkemmin www.icehearts.fi

Tulokset

Icehearts-toimintamalli näyttää tutkimustulosten valossa tavoittavan oikean kohderyhmän eli ne lapset, joilla on varhaisen tuen tarvetta ja haasteita käyttäytymisen tai tunne-elämän säätelyssä. Kasvattajat havaitsivat jo yhden vuoden seurannassa positiivisia muutoksia erityisesti lasten sosiaalisissa taidoissa, kaverisuhteissa, itsetunnossa sekä mielialassa. Appelqvist-Schmidlechnerin (2017) tutkimuksen mukaan, kasvattajien arvioimana, Icehearts-toiminta on tuottanut mm. seuraavia tuloksia: koulussakäynti on parantunut, käyttäytyminen koulussa ja kotona on parantunut, aggressiivinen käyttäytyminen vähentynyt, pelokkuus vähentynyt, aikuisten kanssa toimeentuleminen parantunut, auktoriteettinen kunnioittaminen helpottunut, kaverisuhteet parantuneet, kavereiden määrä lisääntynyt, sosiaaliset taidot kohentuneet, itsetunto vahvistunut, mieliala kohentunut, liikunnallisuus lisääntynyt, lapsen ja vanhempien suhde parantunut, perheen sisäiset suhteet kohentuneet ja vanhempien jaksaminen parantunut.

THL:n (Appelqvist-Schmidlechner & Kekkonen) tutkimuksessa kasvattajat kertoivat, että ovat tarjonneet syliä, antaneet huomiota, kannustaneet liikkumaan, auttaneet kaverisuhteiden luomisessa, tukeneet sietämään pettymyksiä ja purkamaan niitä eri tavoilla, asettaneet rajoja ja selkeitä rutiineja, kannustaneet osallistumaan eri toimintoihin, olleet mukana koulutyössä, keskustelleet ja tukeneet vanhempia. Iceheartsin omassa vanhemmille suunnatussa kyselyssä vanhemmat ovat kertoneet perheen arjen helpottuneen Icehearts-toiminnan aloittamisen myötä. Vanhempien mielestä kodin ilmapiiri oli parantunut, kodin ja koulun yhteistyö parantunut ja kaverisuhteet parantuneet. Vanhemmat kokivat, että Icehearts-kasvattaja kuuntelee perhettä, toimii kasvatuksellisena tukena ja ajattelee kaikessa toiminnassaan ensisijaisesti lapsen parasta.

THL (Kekkonen, Appelqvist-Schmidlechner ja Sarparanta, 2018) julkaisi tutkimustietoa Icehearts-toimintamallin toteuttamisesta kouluissa koulun henkilöstön kuvaamana. Tutkimuksen mukaan Icehearts-kasvattaja pystyy turvaamaan haavoittuvista elämänolosuhteista tulevien Icehearts-lasten tasavertaista oppimista ja koulupolun jatkuvuutta työskentelemällä laaja-alaisesti ja tilannekohtaisesti oppilaiden, opettajien, huoltajien, opiskeluhuollon ammattilaisten sekä koulun johdon kasvatuskumppanina koulussa.

THL:n tutkimus osoittaa, että koulut hyötyvät toiminnasta kasvattajan tukiessa lasten oppimista tunneilla, vertaisryhmässä toimimista ja kouluyhteisön jäsenenä pysymistä. Kasvattaja myös vahvistaa kodin, koulun ja palvelujen välisiä suhteita sekä rakentaa lasten välisiä suhteita. Icehearts-kasvattajan läsnäolosta hyötyvät niin erityistä tukea tarvitsevat lapsen kuin koulun muut oppilaat. Toiminnan pitkäkestoisuus ja kasvattajasuhteen jatkuvuus auttavat lasta selviytymään opetusryhmän, opettajan, luokan tai koulun vaihtuessa tai lapsen siirtyessä kouluasteelta toiselle.

Uusi THL:n tutkimus (Appelqvist-Schmidlechner & Kekkonen, 2020) nostaa esiin kolme Iceheartsin menestystekijää: luotettava aikuinen, joka kulkee rinnalla lapsuudesta aikuisuuteen, yhdenvertaiset mahdollisuudet urheiluharrastukseen ja yhteistyö laajan julkisten palveluiden verkostojen kanssa.

”Iceheartsin menestyksen avain on pitkälle siinä, että yksi ja sama luotettava aikuinen kulkee lapsen rinnalla läpi kouluiän, ekaluokalta aikuisikään asti. Jo tämä on jotakin sellaista, mitä julkinen palvelujärjestelmämme ei pysty tarjoamaan.” tiivistää erikoistutkija Kaija Appelqvist-Schmidlechner.

Icehearts-toiminta oli lisännyt lasten liikunnallisuutta sekä kehittänyt sosiaalisia taitoja, kaverisuhteita, itsetuntoa ja mielialaa vähintään jossakin määrin valtaosalla lapsista (76–84%). Tulos on rohkaiseva, sillä toiminnan alkaessa noin 40 prosenttia lapsista kertoi joutuvansa herkästi konfliktitilanteisiin ikätovereidensa kanssa tai olevansa usein huolestunut tai itkuinen (Appelqvist-Schmidlechner ym. 2017).

Lasta oli kasvattajien arvioiden mukaan tukenut ennen kaikkea mahdollisuus harrastaa liikuntaa ja kuulua joukkueeseen urheilullisista suorituksista tai taidoista riippumatta. Myös kasvattajan tarjoama pitkäkestoinen tuki ja läsnäolo lapsen arjessa nähtiin merkittävänä tekijänä lasta tuettaessa.

Kohderyhmät

Haavoittuvassa asemassa olevat lapset, Lapset ja nuoret, Perheet

Asiasanat

Icehearts, joukkue kasvun tukena, hyvän kasvun puolesta

Tiedot

Hyvät käytännöt viite id

1158

Syntynyt osana

-

Hanke jonka osana syntynyt

-

Hankkeen kotisivu

-

Lisätty rekisteriin

08.06.2021

Hallinnoijan tiedot

Hallinnoija

Suomen Icehearts ry

Yhteyshenkilö

Teemu Vartiamäki