Helmi-malli

Sisällysluettelo

Tiivistelmä

Helmi-malli tukee arjen muutostyötä

Vähän liikkuvien ja tukea tarvitsevien henkilöiden aktiivisuuden ja liikkumisen edistämisessä on kyse muutoksessa tukemisesta. Alkukartoitus ja yhteinen ymmärrys kokonaistilanteesta määrittävät prosessin kulkua.Yhdessä sovitut tavoitteet, niiden seuraaminen sekä yhdessä uuden kokeileminen vievät muutosta eteenpäin. Ei haittaa, vaikka välillä tulisikin vähän takapakkia. Tavoitteena on saavuttaa ja löytää asiakkaalle merkityksellisiä, pieniäkin muutoksia, jotka tulevat osaksi säännöllistä arkea. Keskeistä on opetella taitoja, jotka auttavat muutosprosessissa ja tukevat aktiivisuuden ja liikkumisen pysyvyyttä.

Suomen Paralympiakomitean Hyvä muuvit -hankkeessa (2019-2022) kehittämämme Helmi-malli on oiva työkalu muutostyöhön, sillä se auttaa ymmärtämään ja tekemään asioita yhdessä. Mallin kuusivaiheinen prosessi tukee muutosta ja sen tavoitteena on merkityksellisyyden kokeminen. Merkityksellisyys on avain pysyvään toimintaan ja liikkeen lisäämiseen. Malli syntyi vähän liikkuvien ja tukea tarvitsevien henkilöiden tarpeista ja se on luotu yhdessä heidän kanssaan. He ovat kokemuksia ja tietoa jakamalla sekä eri vaiheita testaamalla aktiivisesti osallistuneet mallin kehittämiseen. Helmi-mallin kuusi vaihetta ovat:

1. Sitoudu: Sitoutuminen tarkoittaa, että liikkujan lisäksi myös ammattilaisilla on halu edistää asiaa ja aito kiinnostus ihmisestä, jota asia koskee. Sitoutumispäätös auttaa myöhemmin kokonaisprosessin hahmottamisessa, vastuiden jakamisessa ja tavoitteiden määrittelyssä.

2. Osallista: Osallisuus tarkoittaa mahdollisuutta vaikuttaa itseään koskeviin asioihin. Osallisuuden toteutumisella on valtava merkitys ihmisen kokeman hyvinvoinnin kannalta ja siksi se on yksi tämän toimintamallin kulmakivistä. Osallisuudessa tukemisessa lähdetään aina liikkeelle toisen ihmisen arvostavasta kohtaamisesta.

3. Ymmärrä: Ymmärrys on aktiivisuuden ja liikkumisen äärelle pysähtymistä, sen tutkimista ja monipuolista pohtimista. Tämä vaatii malttia, jottei vielä kiirehditä ideoiden ja toiminnan vaiheeseen. Ymmärryksen perustana on empatia, eli kyky asettua toisen ihmisen asemaan ja ymmärtää kokemuksia hänen näkökulmastaan. Empatian ja ymmärryksen avulla pystymme näkemään, millaisia erilaisia liikkujia voi olla olemassa, mitkä asiat heitä motivoivat ja minkälaiset asiat estävät heitä liikkumasta.

4. Kiteytä: Tätä vaihetta voisi kutsua Helmi-mallin kokonaisprosessin välitilinpäätökseksi. On tärkeää pysähtyä pohtimaan, millaisia asioita olemme aikaisemmin hankitun tiedon ja ymmärryksen valossa saaneet selville. Mitä olemme ymmärtäneet aktiivisuudesta ja liikkumisesta? Kenellä on tarve liikkumisen lisäämiseen ja miksi? Millaisia juuri nämä asiakkaat ovat? Onko työlle määritelty tavoite edelleen tarpeiden mukainen? Ollaanko menossa oikeaan suuntaan? Kiteyttämällä poimitaan keskeisimmät periaatteet tulevan ideoinnin ja suunnittelun tueksi.

5. Kokeile: Kokeiluvaihe pitää sisällään ideoinnin, vaihtoehtojen valitsemisen sekä liikuntakokeilut ja lajien ja harrastusten testaamisen. Tämä tehdään yhteistyössä asiakkaiden kanssa yhteistä ymmärrystä ja kiteytettyä tietoa apuna käyttäen. Kokeileminen on tapa etsiä ratkaisuja yhdessä. Minkään kokeilun alussa ei voi tarkasti tietää lopputulosta, vaan sen meille opettaa vasta kokeilusta saatu kokemus; millainen aktiviteetti on mieluisa ja merkityksellinen, miten se toimii arjessa.

6. Toteuta: Viimeisessä vaiheessa koko prosessin aikana koettu, opittu ja merkitykselliseksi havaittu toiminta tuodaan osaksi arkea sen mukaan, miten aktiviteetit ja liikkuminen parhaiten kullekin toimivat. On tärkeää myös seuranta ja kirjata ylös vaikuttavuutta, jolloin toimintaa voidaan arvioida ja suunnata tarvittaessa uudelleen.

Helmi-malli on tarkoitettu ammattilaisten käyttöön työkaluksi aktiivisuuden ja liikkumisen tukemiseen ja edistämiseen. Malli on aktiivisesti osallistava ja lukijaansa motivoiva. Se ei anna valmiita vastauksia, vaan sen on tarkoitus herättää pohtimaan kokonaistilannetta ja muutostarpeita niin tukea antavan ammattilaisen kuin vähän liikkuvan asiakkaankin näkökulmasta. Helmi-malli ei ole liikuntaopas, josta voi valita valmiita liikuntaratkaisuja asiakkaan arkeen. Sellaisena se olisi olettamista ja ylhäältä alaspäin ohjaamista, mitä mallin avulla halutaan välttää. Helmi-mallin avulla voi myös syventyä ohjaukseen ja motivointiin. Se toimii osallisuuden edistämiseen liikkujien tukemiseen arjen muutoksessa. Kaikille avoimen liikuntakulttuurin ja soveltavan liikunnan asiakasryhmien aktiivisuuden tukeminen ja edistäminen on työtä, johon tarvitaan ymmärrystä, yhteistyötä, avoimuutta, luovuutta, erilaisia näkökulmia, keskustelua ja hyviä käytänteitä ja toimintamalleja. Erityisesti mukaan tarvitaan henkilöt, joita asia koskee. Tämä on Helmi-mallin ytimessä.

Tulokset

Helmi-malli on ollut käytössä sote-alalla liikkumisen edistämisen työkaluna työyhteisöissä ja osana opiskelua mm. lähihoitajien ja fysioterapeuttien koulutuksissa. Mallia on hyödynnetty myös oppisisältöjen suunnittelussa. 2022-2023 vuosien aikana kerätyn tutkimustiedon perusteella (n=309) Helmi-malli perehdyttää asiakaslähtöiseen toimintatapaan, ohjaa keskeisten ja toimivien asioiden ja toimintatapojen löytymistä prosessinsa myötä; luo struktuuria ja auttaa suunnittelussa. Malli saa aikaan myös oppimista ja merkityksellistä toimintaa eli tukee muutoksessa. Mallin on todettu olevan myös osallisuutta vahvistava sekä aktiivisuutta ja liikkumista lisäävä työkalu.

Kohderyhmät

Monipuolisesti hyödynnettävissä kohderyhmästä riippumatta

Kehittämisteemat

Osallisuus, yhteistoimijuus, aktiivisuus, liikkuminen

Asiasanat

Asiakaslähtöisyys, yhteiskehittäminen, palvelumuotoilu, ymmärrys, yhteistoimijuus, motivaatio, inkluusio, aktiivisuus, liikkuminen

Tiedot

Hyvät käytännöt viite id

5290

Syntynyt osana

-

Hanke jonka osana syntynyt

-

Hankkeen kotisivu

-

Lisätty rekisteriin

06.10.2023

Hallinnoijan tiedot

Hallinnoija

Suomen Paralympiakomitea ry

Yhteyshenkilö

Katariina Jauhiainen