Etusivu Hankkeet Mieli liikkeelle - Liikkuen opiskelukykyä

Mieli liikkeelle - Liikkuen opiskelukykyä

Sisällysluettelo

Tiivistelmä

Mieli liikkeelle -hankekokonaisuus käynnistettiin osana koronapandemian tukitoimia ja sen tavoitteena oli lisätä opiskelijoiden mielen hyvinvointia ja opiskelukykyä liikunnallisin keinoin. Hankekokonaisuuteen kuului Jyväskylän ammattikorkeakoulun hyvinvointiyksikössä Likes-tulosalueella toimiva koordinaatiohanke sekä viisi alueellista pilottihanketta: Helsingin kaupunki, Oulun kaupunki, Koulutuskuntayhtymä OSAO, Turun kaupunki ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk. Tiiviillä yhteistyöllä Liikkuvan opiskelun kanssa varmistettiin, että hankkeen tavoitteet ja toimenpiteet tukivat Liikkuva opiskelu -toiminnan edistämistä paikallisella ja valtakunnallisella tasolla.

Pilottihankkeet kehittivät hankkeen aikana omista lähtökohdistaan opiskelijoiden mielen hyvinvointia ja opiskelukykyä tukevia toimintamalleja, joissa hyödynnettiin erilaisia liikkumisen, toiminnallisuuden ja kehollisuuden keinoja. Tavoitteena oli koko oppilaitoksen toimintakulttuurin muutoksen tukeminen liikkumista ja hyvinvointia edistävään suuntaan. Koordinaatiohankkeen tehtävänä oli pilottihankkeiden kehittämistyön tukeminen, seuranta ja arviointi sekä tiedon levittäminen liikkumisen hyvinvointivaikutuksista ja hyviksi havaituista toimintamalleista valtakunnallisesti.

Kehittämistyön keskeisenä kohderyhmänä olivat vähemmän liikkuvat ja mielen hyvinvointiin tukea tarvitsevat opiskelijat. Erityisesti haluttiin löytää toimintamalleja tyttöjen ja naisten hyvinvoinnin tukemiseen liikkumisen keinoin. Hankekokonaisuuden läpileikkaavia arvoja ja päämääriä olivat opiskelijoiden tasa-arvon, osallisuuden ja yhteisöllisyyden edistäminen. Toimintakulttuurin edistämisen painopisteitä olivat monialainen yhteistyö erityisesti opiskeluhuollon ja opiskelijaterveydenhuollon kanssa, opiskelijalähtöisyys sekä johdon ja henkilöstön sitoutuminen oppilaitoksen hyvinvointityöhön.

Tulokset

Opiskelijoiden mielen hyvinvointia ja opiskelukykyä tukevia toimintatapoja suunniteltiin oppilaitosten omista lähtökohdista ja hyvin erilaisissa toimintaympäristöissä: esimerkiksi koulutusaste, koulutusorganisaatioiden koko, opiskelijoiden ja henkilöstön määrä sekä resurssit kehittämistyölle erosivat oppilaitoksissa paljon toisistaan. Hankekokonaisuuden viisi erilaista pilottihanketta mahdollistivat monipuolisen tarkastelun liikkumista ja hyvinvointia tukevan toimintakulttuurin rakentumisesta ja sitä edistävistä tai jarruttavista mekanismeista oppilaitoksissa.

Päätuloksena opiskelijoiden opiskelukyvyn ja mielen hyvinvoinnin edistäminen liikkumisen keinoin lisääntyi pilottioppilaitoksissa ja hyväksi havaittuja toimintamalleja levitettiin valtakunnallisesti muiden oppilaitosten hyödynnettäväksi. Pilottihankkeiden kehittämistyön tuloksena muodostui toimintamalleja, joissa korostuvat sukupuolten tasa-arvo, yhdenvertaisuus, osallisuus sekä vähemmän liikkuvien ja tukea tarvitsevien opiskelijoiden tavoittaminen. Monet toimintamalleista vakiintuivat pilottioppilaitosten arkeen. Hankekoordinaattorit arvioivat liikkumisen lisääntymistä oppilaitoksissa hankekauden aikana keskiarvolla 7.4 (asteikko 1-10). Hankkeen aikana toteutettuihin toimenpiteisiin osallistui yhteensä noin 26 000 opiskelijaa. 

Koordinaatiohankkeen tuki pilottioppilaitosten toimintakulttuurin muutoksessa koettiin merkitykselliseksi. Tiivis yhteistyö koordinaatiohankkeen kanssa, koulutukset ja materiaalit sekä muilta hanketoimijoilta saatu vertaistuki saivat erityisen hyvää palautetta hanketoimijoilta. 

Koordinaatiohankkeen toteuttaman seurannan ja arvioinnin avulla koottiin strategista tietoa pilottihankkeiden toimenpiteistä, toiminnan vakiintumisen edellytyksistä ja opiskeluhuollon mahdollisuuksista hyödyntää liikkumista hyvinvoinnin tukemisessa. Tietoa koottiin myös eri sukupuolten suhtautumisesta liikkumistoimintaan ja positiivisen erityiskohtelun hyödyntämisestä yhdenvertaisuuden turvaamiseksi. Strateginen tieto on koottu Mieli liikkeelle -hankkeen arviointiraporttiin sekä sen erillisartikkeleihin ja liitteisiin. Lisäksi pilottihankkeiden hyväksi havaitut toimintamallit koottiin oppaaksi; Hyvinvoinnin ja liikkumisen edistäminen oppilaitoksissa - toimintamalleja opiskeluarkeen. 

Kohderyhmät

Toisen asteen oppilaitosten opiskelijat, Korkeakoulujen opiskelijat, Toisen asteen oppilaitosten ja korkeakoulujen henkilöstö, Opiskeluhuollon henkilöstö

Kehittämisteemat

Mielen hyvinvointi, Opiskelukyky, Liikunnallinen elämäntapa, Vähemmän liikkuvien tavoittaminen, Heikommassa asemassa olevien opiskelijoiden liikkumisen ja mielen hyvinvoinnin edistäminen

Hankkeen loppuraportti

Lataa loppuraportti (pdf)

Tiedot

Hankkeen id

5297

Ajankohta

2021 - 2023

Lisätty rekisteriin

09.02.2024

Hallinnoijan tiedot

Hallinnoija

Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Likes

Yhteyshenkilö

Saara Koskinen

Rahoitustiedot

Rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Rahoituslähde / rahoitusmomentti

Erityisavustus liikunnan kehittämishankkeisiin